Breaking NewsAfrikaans

André Claassen

 

Dit is noodsaaklik om kennis te neem dat werknemers nie van die werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) kan eis wanneer hulle vrywillig bedank nie. Eise kan alleenlik ingedien word wanneer die werkgewer insolvent verklaar is, die kontrak deur die werkgewer beëindig word as gevolg van operasionele vereistes, swak prestasie en wangedrag. Die WVF maak voorsiening vir 5 tipes voordele naamlik: werkloosheidsvoordele, siektevoordele, kraamvoordele, aannemingsvoordele en doodsvoordele. Geregistreerde werknemers wat maandeliks bydraes maak is geregtig om van die fonds te eis vir enige periode van werkloosheid van meer as 14 dae.

 

Die volgende persone kan nie eis van die werkloosheidsversekeringsfonds nie:

  • Werknemers wat in enige van die Staats Departemente werksaam is. Die rede hiervoor is dat hierdie werkers reeds aan ʼn pensioenfonds (GEPF) behoort wat deur die Staat gesubsidieer word;
  • Werknemers wat minder as 24 ure per maand werk;
  • Immigrante wat op kontrak basis werk;
  • Werknemers wat reeds ʼn Staats (ouderdoms) pensioen ontvang
  • Werknemers wat slegs op kommissie werk.

Dit is belangrik dat werknemers aansoek vorms moet voltooi en inhandig binne 6 maande vanaf die datum waarop sy/haar dienste beëindig is.

Afhangende van die tipe voordele wat geëis word, is verskillende dokumente noodsaaklik.

  • ʼn Afskrif van die aansoeker se 13-syfer identiteitsdokument staafkode;
  • Afskrifte van die aansoeker se laaste ses salarisstrokies (oorledene se salarisstrokies in geval van dood);
  • Inligting wat die werkgewer moet voorsien deur middel van vorm (UI 19);
  • Diens sertifikaat van werkgewer ens.

Ten opsigte van kraam -, aannemings-, doods- en siekte voordele is die volgende dokumentasie ook ʼn vereiste: bewys van bankbesonderhede, ʼn staat van die bedrag wat gedurende kraamverlof ontvang gaan word, huweliksertifikaat sowel as geboorte sertifikaat van afhanklikes en gesertifiseerde afskrif van sterftesertifikaat (in geval van dood), staat ten opsigte van betaling wat tydens aannemingsverlof ontvang gaan word ens.

 

Enige navrae ten opsigte van die werkloosheidsversekeringsfonds kan gerig word aan jou naaste kantoor van die Departement van Arbeid of epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Die wet op Basiese Diensvoorwaardes maak voorsiening vir verwagtende vrouens om 4 maande kraamverlof te neem. Betaling vir hierdie tydperk moet van die werkloosheidsversekeringsfonds geëis word. Indien die werkgewer egter in die werkskontrak aangedui het dat die tydperk met volle betaling moet geskied of ʼn sekere persentasie van die salaris sal betaal moet die kontrak eerbiedig word.

 

In terme van Artikel 25 van die Werkloosheidversekeringswet moet die werknemer die relevante kantoor van die Departement van Arbeid ten minste 8 weke voor die verwagte datum van geboorte kontak en kan hulle in terme van artikel 24 eis vir ʼn periode van tot 17, 32 weke. Indien die aansoek aan die vereistes voldoen sal die administrateur die aansoek goedkeur in terme van artikel 13 (3) van die Werkloosheidversekeringswe en die berekening maak in terme van artikel 13 (4).

Werknemers wat ʼn miskraam het in die laaste trimester van swangerskap of ʼn doodgebore baba het kan eis vir ʼn periode van 6 weke. Hou asseblief in gedagte dat die werkgewer ten minste 4 weke voordat daar beoog word om op kraamverlof te gaan in kennis gestel moet stel. Die administrateur by die Departement van Arbeid sal stipuleer hoe en moontlik wanneer die betalings gemaak sal word.

Vir meer inligting kontak jou naaste kantoor van die Departement van Arbeid of besoek www.labour.gov.za

 André Claassen www.labourguide.co.za

 Bronne: Departement van Arbeid, Cape Gateway en die Werkloosheidsversekerings wet No. 63 van 2001.

André Claassen


Ons hervat die bespreking van verlede week waarom werknemers dikwels opdragte wyer. Ander redes wat soms aangevoer word is redes soos byvoorbeeld dat ʼn spesifieke taak nie verrig kan word nie, aangesien daar dan van die werknemer verwag sal word om oortyd te werk. Dit is noodsaaklik dat al die nodige inligting eers oorweeg word voordat onnodige gevolgtrekkings gemaak word. Elke situasie is uniek en moet sodanig hanteer word.

 

Vervolgens kyk ons na ʼn paar hipotetiese veronderstellings. Ons het ʼn fiktiewe vervoer onderneming word deur ʼn kliënt omstreeks 16-00 in kennis gestel van ʼn laat aflewering. Om sake te vererger is die kliënt se maatskappy ongeveer 50 kilometer van ons onderneming af geleë. Indien die vragmotor bestuurder wat normaalweg tot 17-00 versoek word om die aflewering te maak, mag dit soms op die oog af lyk of dit ʼn onbillike en onregverdige opdrag is aangesien dit sal beteken dat die bestuurder realisties gesproke nie voor 17-30 terug by die werksplek sal wees nie. Daar sal dus van die vragmotor bestuurder verwag word om oortyd te werk.

 

Oor die algemeen word oortyd vrywillig gewerk en sal die bestuurder onder normale omstandighede moontlik rede kan hê om die opdrag te weier. Hierdie gevolgtrekking verander indien ons die scenario ʼn bietjie verder neem en op die veronderstelling werk dat die kliënt ʼn noodsaaklike masjien het wat onverwags gebreek en groot finansiële verliese kan lei as dit nie onmiddellik herstel word nie. Die onderneming kan moontlik ook die kontrak hê om die materiaal aan die kliënt te voorsien en dus geen ander alternatief hê as om die kliënt met die produk te voorsien nie.

 

Elke werknemer het ʼn plig om die werkgewer se belange te beskerm. Die blote weiering van die opdrag weens die feit dat oortyd gewerk moet word sal in hierdie geval onaanvaarbaar wees en kan lei tot tugstappe. Soos reeds bepreek moet daar ook in hierdie geval nie onnodige gevolgtrekkings gemaak word nie. Dit is moontlik dat die werknemer ʼn goeie rede kan hê waarom die opdrag nie uitgevoer kan word nie, soos byvoorbeeld dat hy nie vervoer kan kry na. 17-00 uur nie. Die werkgewer sal hier sy eie diskresie moet gebruik deur byvoorbeeld alternatiewe vervoer vir die bestuurder te reël of selfs om ander rëelings vir die aflewering te maak.

 

Die onbillike weiering om in ʼn nood situasie te help is ʼn oortreding. Daar moet egter teen gewaak word om nie elke situasie ʼn nood situasie te noem as dit in werklikheid nie een is nie. Die manier waarop opdragte oorgedra word is ook belangrik. Realiteit is dat werknemers soms opdragte kan weier weens die manier waarop dit uitgedra word. Dit is altyd beter om ʼn persoon te vra as om hom te beveel om take uit te voer.

www.labourguide.co.za

Newsletter Signup

 

Join more than 70 000 subscribers by simply entering your email address in the text area.

Subscription to the newsletter is free of charge, you will be able to unsubscribe anytime without any obligation.

In order to protect clients and to try and prevent spam and unsolicited mail, we are making use of a double opt in method.

Please check your inbox, including “spam” box for a mail from our server after subscribing, unfortunately the system will not send any newsletters without confirmation.  

Android App On Google Play

Courses and Workshops

Basic Labour Relations

04 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

19 June 2015

Ratanga Junction: Century City: Cape Town

26 June 2015

Protea Hotel: Edward: Durban

Trade unions in the workplace

05 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

16 July 2015

Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

Occupational injuries and diseases in the workplace

10 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

01 July 2015

Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

08 July 2015

Protea Hotel: Edward: Durban

Workshop Chairing Disciplinary Hearings

11 & 12 June 2015

Ratanga Junction: Century City: Cape Town

Workshop Incident/Accident Investigation Course

18 June 2015

Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

10 July 2015

Protea Hotel: Edward: Durban

Employment Equity Committee Training

19 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

24 July 2015

Ratanga Junction: Century City: Cape Town

Construction Regulation Course

19 June 2015

Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

Initiators and Investigators Workshop

25 & 26 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

The OHS Act and the Responsibilities of Management

25 June 2015

Emperors Palace: Convention Centre

02 July 2015

Southern Sun: Century City (Canal Walk): Cape Town

How to win an unfair dismissal case at the CCMA/ Bargaining Council

01, 02 & 03 July 2015

Emperors Palace: Convention Centre

Workshop Policies and Procedures

09 July 2015

Emperors Palace: Convention Centre

Health and Safety Representative Course

09 July 2015

Protea Hotel: Edward: Durban

Managing Day to Day Issues/ Problem Employees Full day workshop

10 July 2015

Emperors Palace: Convention Centre

17 July 2015

Ratanga Junction: Century City: Cape Town